Equip

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

EQUIP je vrhunski selektivni herbicid iz grupe sulfonil urea za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu. Potpuno je bezbjedan za kukuruz, jer sadržava zaštitnu materiju. Ekološki je jako prihvatljiv. Njegova primjena ne utiče na sijanje bilo koje kulture u polodoredu, ako sijemo ili sadimo barem 100 dana nakon prskanja Equipom. Kiša ga ne može isprati s korova, već nakon dva sata poslije tretiranja.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Foramsulfuron (22,5 g/l)

Formulacija

Uljni koncentrat za suspenziju (OD)

Djelovanje

EQUIP je sistemični herbicid za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu:
uskolisnih jednogodišnjih travnih korova: svračice (Digitaria sanguinalis), koštan (Echinochloa crus galli), muharika (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicum spp.) i drugi.
višegodišnjih travnih korova: divljeg sirka (Sorghum halepense), pirike (Agropyron repens).
širokolisnih jednogodišnjih korova: mračnjak (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus spp.), pelinolisna ambrozija (Ambrosia theoprasti) bijela loboda (Chenopodium album) idr. Količina primjene: 2-2,5 L/ha
Količina vode: 200-400 L/ha

Primjena

EQUIP se primjenjuje nakon nicanja kukuruza i korova u fazi 2-6 listova kukuruza i to:
jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml / 1000 m2) ili
razdvojeno u dva roka (split aplikacija) ako je nicanje korova produženo,  tada se prvo tretiranje provodi u količini 1,5 l/ha (150 ml/1000 m2), a drugo u količini 1 l/ha (100 ml/1000 m2) nakon ponovnog nicanja korova, ali najkasnije do 6 listova kukuruza.
Više doze koristiti kod jednokratne primjene za suzbijanje korova u kasnijim fazama razvoja jednogodišnjih korova, kao i kod zakorovljenosti sa otpornijim vrstama korova, kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muharike (Setaria spp.) i divlji proso (Panicum spp.).
U uslovima nepovoljnim za djelovanje (suša, veći stadijum razvoja korova, otporni korovi), preporučuje se dodavanje 1 l/ha (100 ml/1000 m2) bijelog ulja.
Za poboljšanje učinka na širokolisne korove, Equip je potrebno kombinovati sa herbicidima na bazi bromoksinila, dikambe i 2,4-D.
Najbolji rezultati postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu. Najosjetljiviji su stadijumi korova: divlji sirak iz sjemena 3-5 listova, divlji sirak iz rizoma i pirika 10-20 cm visine, jednogodišnje travne vrste 1-3 lista i jednogodišnje širokolisne vrste do 2 lista. U slučaju suše i nižih temperatura učinak je slabiji pa je potrebno odgoditi primjenu.
Sredstvo se primjenjuje uz utrošak 200-400 l/ha vode (20-40 l/1000 m2).
Kultivacija usjeva može se izvršiti 7 dana nakon primjene.

Ograničenja

Može se koristiti na istoj površini samo jednom godišnje, odnosno dva puta kod razdvojene primjene. Equip se ne smije koristiti u proizvodnji “in-bread” linija, kukuruzu šećercu i kukuruzu kokičaru. Ne smije se primjeniti u hibridu Lorenzo. Ne tretirati usjev pod stresom (gubitak turgora u slučaju suše, preniskih temperatura, oštečenih usjeva). Ne smije se primjeniti u kukuruzu koji je prethodno tretiran zemljišnim organofosfornim insekticidima. Folijarna primjena organofosfornih insekticida može se izvršiti najmanje 7 dana prije ili nakon primjene sredstava. Ne smije se primijeniti pri temperaturama višim od 25 °C, kao i pri temperaturama nižim od 10 °C, posebno pri hladnom i kišovitom vremenu, kada je oslabljena kutikula. Ne tretirati na vlažni list od kiše ili rose. Ne smije se primijenjivati na laganim propusnim zemljištima.

Ograničenja
plodoreda

U slučaju preoravanja, kukuruz se može sijati nakon 7 dana. Nakon 3 mjeseca od primjene mogu se sijati suncokret, uljana repica, ječam, zob, raž, pšenica, grah, grašak, soja, lucerka, djetelina, šećerna repa i saditi krompir. Svi ostali usjevi smiju se sijati nakon 10 mjeseci. Nakon izrazite suše usporava se razgradnja, pa se iste godine ne preporučuje sijati lucerku, grašak, repe, grah i soju.

Miješanje

Equip (2 l/ha) + (bentazon + dikamba) (pola doze): suzbija sve uskolisne i većinu širokolisnih korova.
Equip (2 l/ha) + dikamba (pola doze): suzbija uskolisne i većinu širokolisnih korova, pa i dvornike i kiselice.
Equip (2 l/ha) + 2,4-D (pola doze): suzbija uskolisne i većinu širokolisnih korova.
Kukuruz ne smije imati više od 4 lista.
Pri jakoj zakorovljenosti sa pirikom, povećamo dozu Equipa na 2,5 l/ha. Ako preovladava proso, potrebno je razdvojiti primijenjenu dozu (split aplikacija). Stariji listovi prosa imaju dlačice koje sprječavaju direktan spoj sredstva sa listom.
Nema potrebe za dodavanjem okvašivača, jer ga već sadržava. Sadržava i zaštitnu materiju, što omogućava kukuruzu nesmetani rast. Od svih derivata sulfonil ureje, Equip najmanje zaustavlja rast kukuruza.

Karenca

42 dana za silažni kukuruz.
Obezbjeđena je vremenom primjene u kukuruzu za zrno.

 

Sigurnosno-tehnički list

equip