Merlin

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

MERLIN je preparat namijenjen suzbijanju korova nakon sjetve, a prije nicanja. U poređenju sa drugim zemljišnim herbicidima mnogo manje zavisi od vlage. Merlin može biti na površini zemljišta nekoliko sedmica, a da se pri tome ne razgradi, ako nema padavina. Prve padavine uspješno će ga aktivirati. Ovaj preparat je ekotoksikološki vrlo prihvatljiv, jer se ne ispira u podzemne vode, čime je prijatelj prirodi i korisnicama, te neprijatelj korovima.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Izoksaflutol (750 g/kg)

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Djelovanje

Merlin se korisi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih vrsta jednogodišnjih travnih korova u kukuruzu:
prije nicanja kukuruza u količini 0,10-0,13 kg/ha (10-13 g na 1000 m2);
od početka nicanja do faze 3 lista kukuruza u količini od 0,08 kg/ha (8 g na 1000 m2) (BBCH 13).
Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m2).
Zavisno od tipa zemljišta manja količina sredstva koristi se na lakšim i humusom siromašnijim zemljištima, a veća na težim i humusom bogatijim zemljištima.
Kod primjene nakon sjetve, a prije nicanja, za postizanje dobre efikasnosti važna je dobra pripremljenost i vlažnost zemljišta. Kod primjene nakon nicanja najbolji rezultati postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu (od nicanja do 2 lista), a slabiji su u suši.

Ograničenja

Ne smije se primijenjivati neposredno poslije jače kiše, kao ni na usjev oslabljen od hladnoće, stagniranja vode, biljnih bolesti i štetnika. Ne tretirati pa vjetrovitom vremenu!

Fitotoksičnost

Fitotoksičnost se kod primjene nakon sjetve, a prije nicanja može pojaviti na laganim, pjeskovitim zemljištima, čiji je pH viši od 7,5, najčešće na ranim FAO grupama kukuruza, ako odmah nakon tretiranja padnu obilne padavine.
Kod primjene nakon nicanja sredstvo se ne smije primijeniti neposredno poslije jače kiše, kao ni na usjev oslabljen od hladnoće, stagniranja vode, biljnih bolesti i štetnika. Prilikom primjene treba spriječiti zanošenje preparata na susjedne usjeve.

Miješanje

MERLIN nedovoljno suzbija sjemenske travne korove: obični koštan (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp.), običnu svračicu (Digitaria sanguinalis) i sirak iz sjemena (Sorghum halepense). Kod primjene nakon sjetve, a prije nicanja, za suzbijanje i tih korova sredstvo je potrebno kombinovati sa odgovarajućim dozvoljenim graminicidom. U tim kombinacijama primjenjuju se najniže količine navedenih herbicida.
Kod primjene nakon nicanja, zbog fitotoksičnosti, ne smije se miješati sa drugim herbicidima, posebno ne sa onima EC formulacije, sa sredstvima koja sadrže ovlaživače, kao ni sa herbicidnim uljima.

Plodored

Ako je prskanu površinu potrebno prijevremeno preorati, smije se ponovo sijati kukuruz. Ostalih ograničenja plodoreda za jesenju i proljetnu sjetvu usjeva nema.

Karenca

Obezbjeđena je vremenom primjene za zrno kukuruza.
Kukuruz se ne smije silirati prije faze mliječne zriobe.

Sigurnosno-tehnički list

merlin