Vidljiva razlika u porastu krompira pokrivenog sa lutrasilom (lijevo) i bez pokrivanja (desno).