Alijansa


 

Naziv

Alijansa


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za primjenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu

AKTIVNA MATERIJA: mankozeb 640 g/kg + metalaksim-M 40 g/kg preparata
FORMULACIJA: kvašljivi prašak (WP)


PRIMJENA:

- krompir i paradajz - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pjegavosti (Alternaria solani), preventivnim tretiranjem
pre sticanja uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanju uslova za širenje oboljenja, pri količini primjene 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2).
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem tokom vegetacije (faze 13-81 BBCH skale), prije sticanja uslova za širenje bolesti,
pri količini primjene 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2).
- malina - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora fragariae var. rubi), preventivnim tretiranjem početkom vegetacije ili najkasnije po pojavi prvih simptoma
oboljenja (faze 10-71 VVSN skale), pri količini primjene 65 g/10 l/10 m reda (6,5g/l/m reda).
- grašak - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora viciae), preventivnim tretiranjem, prije ostvarivanja uslova za zarazu ili u vreme pojave prvih simptoma (BBCH 21-75), pri količini primene 2 kg/ha (20 g na 100 m2).
- luk - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Peronospora destructor), tretiranjem od faze 3 lista, do završetka formiranja lukovice (BBCH 13-47), preventivno, prije
ostvarivanja uslova za zarazu ili u vrijeme pojave prvih simptoma, pri količini primjene 2 kg/ha (20 g na 100 m2).
Utrošak vode:
600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) u vinogradima; 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) u usjevima krompira, paradajza, graška i luka.
1 l/m reda u zasadu maline, zalivanjem zemljišta 20-30 cm od sredine reda, obostrano.
Maksimalno zaštitno dejstvo preparata je 14 dana, dok je pri smjeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana, a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana.


NAPOMENE:

Alijansa različitim mehanizmima delovanja aktivnih materija pruža sigurnu zaštitu čak i u najosetljivijim fenofazama razvoja, kao što je intenzivan porast usjeva ili zasada. U slučaju dugotrajnog kišnog perioda i povoljnih temperatura za nastanak infekcije preporučuje se skraćivanje perioda između tretiranja. Alijansa se odlikuje i odličnim delovanjem pri primjeni preko zemljišta, zalivanjem ili preko sistema za navodnjavanje. Malina, posebno sorta Vilamet, je osetljiva prema prouzrokovaču plamenjače maline koja izaziva sušenje lastara. Najbolji efekti se postižu preventivnom primjenom preparata nakon završene berbe plodova i uklanjanja starih izdanaka ili odmah po uočavanju simptoma. Tretman ponoviti i u proljeće naredne godine. Iskustvo je pokazalo da je kod podizanja novih zasada maline poželjno da se pre sadnje korijen potopi u rastvor preparata u trajanju od 30 minuta radi dezinfekcije. U toku jedne godine, na istoj površini, najviše se može primjeniti tri puta u zasadima vinove loze i maline i usevima krompira i paradajza, dva puta u usjevu graška i jednom u usjevu luka. Prije miješanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost. Zbog prisustva mankozeba ne sme se mešati sa izrazito kiselim i alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor i kod poslednjeg tretiranja vinove loze ne miješati sa sumporom jer se znatno produžava postojanost ditiokarbamatnih fungicida.


KARENCA:

-    malina - obezbjeđena vremenom primjene
-    grašak, luk - 14 dana
-    paradajz, krompir - 21 dan
-    stone sorte vinove loze - 28 dana
-    vinske sorte vinove loze - 42 dana


PAKOVANJA:

25 gr, 250 gr, 1 kg