ZOXIS 250 SC


 

Naziv

ZOXIS 250 SC


Proizvođač

UPL


Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem,  namjenjen za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u ozimom i jarom ječmu, ozimoj i jaroj pšenici, tritikaleu, riži, brokoliju, kupusu, kineskom kupusu, karfiolu, krompiru, paradajzu, malini, krastavcu, vinovoj lozi, zelenoj salati, mrkvi, peršunu (za list i korijen), celeru (za list i korijen), paštrnku, šparogama, kelerabi, cvekli, rotkvi, rotkvici, luku, bijelom luku, praziluku, boraniji, pasulju, mladom grašku, grašku za zrno i ukrasnim biljkama.

AKTIVNA MATERIJA: azoksistrobin 250 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za suspenziju (SC)

PRIMJENA:

- ozimi i jari ječam - za suzbijanje rđe strnih žita (Puccinia spp.), mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora teres) i ramulariozne pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) u dozi od 1L/ha. Vrijeme primjene je od razvojne faze kada je prvo koljence najmanje 1cm iznad mjesta rasta, do kraja cvjetanja ječma (BBCH 31-69).
- ozima pšenica, jara pšenica i tritikale - za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti lista pšenice (Mycosphaerella graminicola) i prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) u količini primjene od 1L/ha. Tretira se od razvojne faze kada je prvo koljence najmanje 1 cm iznad mjesta rasta, do kraja cvjetanja (BBCH 31-69).
- raž - za suzbijanje prouzrokovača sive pjegavosti lista pšenice (Mycosphaerella graminicola) u količini primjene od 1L/ha. Tretira se od razvojne faze kada je prvo koljence najmanje 1cm iznad mjesta rasta, do kraja cvjetanja (BBCH 31-69).
- kupus, karfiol, brokoli, kineski kupus - za suzbijanje prouzrokovača crne pjegavosti kupusnjača (Alternaria spp.) i bijele rđe kupusa (Albugo candida) u količini primjene od 1L/ha. Tretira se od faze kada kupusnjače razviju šest pravih listova, pa do razvoja glavica karakteristične veličine, oblika i čvrstine (BBCH 16-49).
- krompir i paradajz - za suzbijanje Phytophthora infestans-prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza i Alternaria solani-pr. crne pjegavosti krompira u količini primjene 0,75 L/ha. Primjenjuje se preventivno ili najkasnije kada se steknu uslovi za infekciju, a po preporuci stručne službe.
- malina - za suzbijanja Didymele applanata-pr. sušenja izdanaka maline u količini od 0,75-1,0 L/ha. Primjenjuje se tokom intenzivnog porasta mladara, do početka cvjetanja (10-55 BBCH) i neposredno poslije berbe malina (nakon fenofaze 91 BBCH).
- krastavac - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini 0,75 l/ha, preventivnim tretiranjem prema preporuci prognozno-izvještajne službe
- vinova loza - za suzbijanja plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) u koncentraciji 1 l/ha, preventivnim tretiranjem prema preporuci savjetodavne službe.
- salata - za suzbijanje (na otvorenom polju i zaštićenom prostoru)  prourzokovača plamenjače salate (Bremia lactucae) u količini primjene od 1L/ha. Tretira se od faze kada salata razvije četiri prava lista, pa do razvoja glavica ili listova karakteristične veličine, oblika i čvrstine (BBCH 14-49).
- mrkva - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice mrkve (Erysiphe heraclei) i smanjenje infekcije od prouzrokovača paleži lista mrkve (Alternaria dauci) u količini primjene od 1 l/ha. Tretira se od faze kada mrkva razvije šesti pravi list, pa do razvojne faze kada je zadebljanje korjena završeno i kada je on dostigao svoj karakteristični oblik i veličinu (BBCH 16-49).
- peršun - za suzbijanje pr. Lisne pjegavosti peršuna (Septoria spp.) u količini primjene od 1 l/ha. Tretira se od faze kada se razvije šesti pravi list, pa sve dok biljka ne dostigne tehnološku ili fiziološku zrelost (BBCH 16-49).
- paštrnak - za suzbijanje prouzrokovača sive pepelnice (Erysipheheraclei) i smanjenje infekcije od prouzrokovača paleži lista mrkve (Alternariadauci) u količini od 1 l/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije šesti pravi list, do razvojne faze kada je dostignuta fiziološka ili tehnološka zrelost (BBCH 16-49).
- celer - za suzbijanje pr. Sive pjegavosti celera (Septoriaapiicola) u količini primjene od 1 l/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije šesti pravi list, do razvojne faze kada je dostignuta fiziološka ili tehnološka zrelost.
- keleraba - za smanjenje infekcije prouzrokovačima bolesti iz roda Alternaria, kao i smanjenje infekcije od prouzrokovača bijele rđe kupusa (Albugo candida) u količini primjene 1 L/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije šesti pravi list, do razvojne faze kada je keleraba došla u fiziološku ili tehnološku zrelost (BBCH 16-49).
- cvekla - za suzbijanje prouzrokovača rđa Erysiphe spp. i za smanjenje infekcije prouzrokovačima pjegavosti lista (Cercospora sp.) u količini primjene od 1L/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije šesti pravi list, do razvojne faze kada je završeno zadebljavanje korijena i korijen dosegao svoj karakterističan oblik i veličinu (BBCH 16-49).
- rotkva i rotkvica - za smanjenje infekcije prouzrokovača bijele rđe kupusa (Albugo candida). Koristi se u količini primjene 1 L/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije šesti pravi list, do razvojne faze kada je završeno zadebljavanje korijena i korijen dosegao svoj karakterističan oblik i veličinu (BBCH 16-49).
- luk - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače luka (Peronosporadistructor) i prouzrokovača sive plijesni (Botrytis spp.) u količini primjene od 1 L/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije četvrti pravi list, do razvojne faze kada je 50% listova savijeno (BBCH 14-48).
- bijeli luk - za suzbijanje pr. rđe luka (Pucciniaallii) u količini primjene od 1 L/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije četvrti pravi list, do razvojne faze kada je 50% listova savijeno (BBCH 14-48).
- praziluk - za suzbijanje pr. rđe (Pucciniaallii), crne pjegavosti luka (Alternariaporri), bijele vršne paleži (Phytophthoraporri) u količini primjene od 1 L/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije šesti pravi list, do razvojne faze kada je 50% listova savijeno (BBCH 16-48).
- borana i pasulj (za zrno) - za suzbijanje prouzrokovača rđe pasulja (Uromyces sp.) u količini primjene od 1 L/ha. Tretira se od razvojne faze kada se razvije sedmi pravi list, do razvojne faze kada je 20% mahuna dostiglo tišičnu dužinu (BBCH 17-72).
- grašak (mladi grašak i grašak za rzno) - za suzbijanje prouzrokovača rđe pasulja (Uromyces sp.) i pepelnice (Erysiphepisi) u količini primjene od 1 L/ha. Tretira se od razvojne faze kada je vidljiv prvi cvjetni pupoljak izvan lišća, pa do kraja cvjetanja, tj. kada su vidljive prve mahune (BBCH 51-69).
- šparoga - za smanjenje infekcije od pr. rđe šparoga (Puccinia asparagi) i pr. smeđe pjegavosti (Stemphyliumvesicarium) u količini primjene od 1 L/ha. Šparoge se mogu tretirati nakon izbojaka, u fazi razvoja, kada je rast stabljike potpun, pa do pune zrelosti ploda (BBCH 39-89).
- ukrasne biljke - za suzbijanje prouzrokovača rđa (Puccinia spp., Melampsora spp.), kao i pepelnica (Sphaerotheca spp., Microsphaera spp.) u količini od 1 L/ha.

Utrošak vode je od 150 do 1000 l/ha. Primjenjuje se folijarno u proljeće i ljeto.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je 1 - 3 puta uz razmak između tretiranja 7 - 14 dana.

NAPOMENE:
Mogućnost miješanja ZOXIS 250 SC morala bi se utvrditi preliminarnim testiranjem ili se konsultovati sa nosiocima registracije. Može se tretirati na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, izuzev salate, kada može da se upotrijebi samo na otvorenom polju. Nema posebnih ograničenja u vezi sa plodoredom. Primjena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

KARENCA:
- paradajz - 3 dana
- krastavac: 4 dana
- rotkva, rotkvica, boranija, mladi grašak mladi luk - 7 dana
- malina - 10 dana
- cvekla, bijeli luk, salata, peršun (korijen i lista), celer (korijen i list), paštrnak, šparoge, keleraba, brokola, karfiol, krompir, kupus, kineski kupus, mrkva - 14 dana.
- vinova loza - 21 dan
- praziluk - 21 dan
- pasulj, grašak, raž, ječam, pšenica, tritikale - 35 dana.
- šparoga i ukrasne biljke - obezbjeđena vremenom primjene.

PAKOVANJA:

1 L