Česte padavine u proteklom periodu stvaraju izrazito povoljne uslove za nastanak plamenjače krompira. Prouzrokovač plamenjače krompira je gljivica FITOFTORA INFESTANS koja predstavlja i ekonomski najznačajniju bolest krompira.

Za suzbijanje plamenjače krompira preporučujemo upotrebu fungicida PROXANIL u dozi od 2,5 l/ha.  Proxanil je jedinstven fungicid, jer u svom sastavu ima dvije aktivne materije, od čega su obe sistemične. Nakon primjene biljka ga veoma brzo usvaja, pri čemu krećući se kroz sprovodne sudove štiti cijelu biljku odnosno  list, stablo i krtole i što je veoma bitno štiti i nove mlade listove koji će se razviti nakon tretmana.

Na parcelama gdje je primjećena pojava krompirove zlatice, zajedno sa fungicidom Proxanil preporučujemo upotrebu insekticida KARIKA, u dozi od 0,7 l/ha.

Da bi dodatno podstakli bolji vegetativni rast i razvoj krompira, što će na kraju uticati i na povećanje konačnog prinosa, naša preporuka je da se uz fungicid PROXANIL i insekticid KARIKA doda i folijarno djubrivo FOLIACON 22 u dozi 2 l/ha.