XANADU je herbicid za suzbijanje korova u ozimim i jarim strnim žitima (pšenica, ječam, zob, raž i tritikale).

Sastoji se od potpuno nove aktivne materije bensulfuron – metil i već dobro poznate aktivne materije metsulfuron - metil u WG formulaciji jednostavnoj za aplikaciju.
Kombinacija ove dvije aktivne materije sjedinjene unutar herbicida XANADU pruža sigurnu i efikasnu zaštitu protiv najznačajnijih korova u strnim žitima.

U ozimim i jarim žitaricama dobru efikasnost preparat Xanadu je pokazao u suzbijanju: Stellaria media, Lamium purpureum, Capsella bursa-pastoris; zadovoljavajuću  u suzbijanju Veronica hederifolia, Galium aparine, Matricaria recutita, Polygonum aviculare, Polygonum persicaria, Veronica persica i Papaver roheas.

Količina/koncentracija primjene: 0,1 kg/ha uz utrošak 200-400 l vode/ha.

Vrijeme primjene: usjevi se tretiraju od faze kada je treći list razvijen (BBCH 13) do faze potpuno razvijene zastavice (BBCH 39). Najbolji rezultati se postižu kada se korov tretira dok je manji, u fazi aktivnog rasta.
Simptomi postaju vidljivi oko dvije ili tri sedmice nakon primjene.