Rezon


 

Naziv

Rezon


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni, translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usjevu kukuruza i suncokreta.

AKTIVNA MATERIJA: terbutilazin 500 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija  (SC)

PRIMJENA:

- kukuruz (merkantilni i silažni) - vrijeme primjene je poslije sjetve, a prije nicanja usjeva i korova ili poslije nicanja kukuruza do faze trećeg lista, a korovi još nisu iznikli ili su u fazi nicanja, u količini:
    - 1,5 l/ha za aridna područja i zemljišta sa 1-3% humusa
    - 1,5-2,5 l/ha za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa
Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.
- suncokret – primjenjuje se u dozi 1,5-2 l/ha. Vrijeme primjene je poslije sjetve, a prije nicanja usjeva i korova. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA:

- Jednogodišnji širokolisni korovi koje REZON dobro suzbija:

Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
Tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Čistac jednogodišnji (Stachys annua).

- Jednogodišnji širokolisni korovi koje REZON zadovoljavajuće suzbija:

Tatula obična (Datura stramonium)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum).

- Jednogodišnji širokolisni korovi koje REZON slabo suzbija:

Palamida njivska (Cirsium arvense)
Poponac njivski (Convolvulus arvensis)

NAPOMENE:

Može se miješati sa preparatima na bazi S-metolahlora, izoksaflutola, mezotriona.
Ne smije se primjenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabim humoznim zemljištima (<1% humusa), zbog ispirljivosti. U slučaju preoravanja ili prijevremenog skidanja usjeva na tretiranim površinama se može sijati samo kukuruz. Ako dođe do zanošenja preparata može doći do oštećenja šećerne repe, lucerke i povrća.

KARENCA:

- kukuruz (merkantilni i silažni) - obezbjeđena vremenom primjene
- suncokret - obezbjeđena vremenom primjene


PAKOVANJA:
1 L