Velton wg


 

Naziv

Velton wg


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke

AKTIVNA MATERIJA: metribuzin 700 g/kg preparata
FORMULACIJA: vododisperzibilne granule  (WG)

PRIMJENA:

- soja -  primenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja usjeva, u količini od 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na zemljištima sa 3-5% humusa ili 1 kg/ha (10 g na 100 m2) na zemljištima sa > 5% humusa
- krompir –primjenjuje se poslije sadnje, a prije nicanja usjeva, u količini 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa 3-5% humusa ili 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2) na zemljištima sa > 5% humusa, ili poslije nicanja usjeva kada je krompir visine 5-10 cm (5-8 listova) (faze 15-18VVSN-skale), u količini od 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa ili 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa >3 % humusa
- paradajz - preparat se primenjuje 8-10 dana poslije rasađivanja, u količini od 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa ili 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa > 3 % humusa
- lucerka - preparat se primjenjuje u vrijeme zimskog mirovanja vegetacije, samo u zasnovanoj lucerki, u količini od 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1-3% humusa i 1 kg/ha (10 g na 100 m2) na zemljištima sa 3-5 % humusa
Utrošak vode je 200 – 400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA:

Pre nicanja usjeva u količini 0,5 kg/ha:

Dobro suzbija: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus hybridus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodiumhybridum), dimnjača obična (Fumaria officinalis), salata divlja (Lactuca seriola), kostreš (Lactuca viminea), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicalule), kamilica bezmirisna (Matricaria indora), divlji mak (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavica poljska (Veronica arvensis), čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia), čestoslavica persijska (Veronica persica), čestoslavica (Veronica polita). Zadovoljavajuće suzbija: poponac njivski (Convolvulus arvensis), tatula obična (Datura stramonium), žablja trava (Senecio vulgaris), poljska gorčika (Soncus arvensis), obična gorčika (Sonchus oleraceus), pomoćnica obična (Solanum nigrum).

Slabo suzbija: pirevina (Agropyrum repens), palamida njivska (Cirsium arvense), grkuša (Picris hieracioides), boca obična (Xanthium strumarium).

U količini 0,75 kg/ha:

Dobro suzbija: štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), tušt (Portulaca oleracea), pomoćnica obična (Solanum nigrum).

Zadovoljavajuće suzbija: poponac njivski (Convolvulus arvensis), suncokret (Helianthus annuus), žablja trava (Senecio vulgaris), poljska gorčika (Soncus arvensis), obična gorčika
(Sonchus oleraceus), boca obična (Xanthium strumarium).

Slabo suzbija: pirevina (Agropyrum repens), palamida njivska (Cirsium arvense), divlji broć (Galium aparinae), grkuša (Picris hieracioides).

U količini 1 kg/ha:

Zadovoljavajuće suzbija: poponac njivski (Convolvulus arvensis), divlji broć (Galium aparinae), suncokret (Helianthus annuus), grkuša (Picris hieracioides), žablja trava (Senecio vulgaris), poljska gorčika (Soncus arvensis), obična gorčika (Sonchus oleraceus), boca obična (Xanthium strumarium).
Slabo suzbija: pirevina (Agropyrum repens), palamida njivska (Cirsium arvense).

U količini 1,5 kg/ha:

Dobro suzbija: boca obična (Xanthium strumarium)

Posle nicanja useva u količini 0,5 kg/ha:

Dobro suzbija: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemiisifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), obična tatula (Datura stramonium), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

Zadovoljavajuće suzbija: poponac njivski (Convolvulus arvensis), suncokret (Helianthus annuus).
Slabo suzbija: palamida njivska (Cirsium arvense), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
- U količini 0,75 kg/ha
 Zadovoljavajuće suzbija: lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
Slabo suzbija: palamida njivska (Cirsium arvense)

NAPOMENE:

U usjevu soje može se mješati sa preparatom Basar. U usjevu krompira, posle sjetve, a prije nicanja usjeva može se mješati sa preparatima Basar ili Zanat.
Pojedine sorte krompira (Saviola, Essme, Volare, Laura, Faluka, Arrow, Arizona, Riviera...) su osetljive na tretman metribuzinom poslije nicanja i može doći do fitotoksičnosti, ali i kod ostalih, posebno novih sorti osetljivost treba proveriti u sortnim karakteristikama. Da bi se izbjegla mogućnost pojave ožegotina kod osetljivih sorata tretman protiv korova treba raditi poslije sadnje, a prije nicanja. Ne primjenjuje se u usjevima paradajza iz sjemena. U usjevima lucerke predstavlja najbolje rješenje za suzbijanje tarčužka (hoću-neću) tokom mirovanja. Zbog fitotoksičnosti treba sprječiti zanošenje rastvora na sve susjedne osjetljive biljke. Preparat može biti fitotoksičan ako se koristi na vrlo slabo humusnim zemljištima (6% humusa) zbog vezivanja sa česticama zemlje. Ne mješati sa drugim herbicidima kada se primjenjuje u krompiru poslije nicanja. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primjeniti najviše jednom.
Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog usjeva, na tim površinama
mogu se ponovo sijati odnosno saditi krompir, soja i paradajz.
-    4 mjeseca poslije primjene na tretiranim površinama mogu se sijjati odnosno saditi:
krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu
ishranu, pšenica, ječam, kukuruz.
-    8 mjeseci poslije primjene na tretiranim površinama mogu se sijjati: grašak, sočivo,
pšenica, ječam.
-    12 mjeseci poslije primjene na tretiranim površinama mogu se sijjati odnosno
saditi: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk.
-    18 mjeseci poslije primjene na tretiranim površinama može se saditi ostalo
korenasto-krtolasto povrće.

KARENCA:

- soja i lucerka - obezbjeđena vremenom primjene
- krompir i paradajz - 42 dana

PAKOVANJA:

100g, 500g