Abastate


 

Naziv

Abastate


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu

AKTIVNA MATERIJA: abamektin 18 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA:

- kruška - za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri), folijarnim tretiranjem u vrijeme masovnog piljenja larvi, u fenofazi precvjetavanja kruške (faza 69 BBCH-skale).
Količina primjene je 0,75 l/ha Abastate (7,5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha Abastate + 3 l/ha mineralnog ulja (7,5 ml + 30 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha Abastate + 1 l/ha ađuvanta Nu-film 17 (7,5 ml + 10 ml na 100 m2 ) uz utrošak vode od 600 - 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2)
- jabuka - za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i atlantskog pregalja (Tetranychus turkestani), folijarnim tretiranjem po pojavi prvih pokretnih formi u fenofazi precvjetavanja (faza 69 BBCH-skale).
Količina primjene je 0,75 l/ha Abastate (7,5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha Abastate + 3 l/ha mineralnog ulja (7,5 ml + 30 ml na 100 m2) uz utrošak vode od 600 - 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
 - malina - za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracilis) folijarnim tretiranjem kada se utvrdi prisustvo prvih pokretnih formi. Koncentracija primjene je
0,075-0,1% Abastate (7,5-10 ml u 10 l vode) ili u kombinaciji 0,075-0,1 % Abastate + 0,1% ađuvanta Nu film 17 (7,5-10 ml + 10 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m2).
- jagoda - za suzbijanje jagodine grinje (Tarsonemus pallidus) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), tretiranjem u toku vegetacije, kada se utvrdi prisustvo prvih pokret- nih formi. Količina primjene je 0,75-1 l/ha Abastate (7,5-10 ml na 100 m2) ili u kombinaciji 0,75-1 l/ha Abastate + 1 l/ha ađuvanta Nu film 17 (7,5 – 10 ml + 10 ml na 100 m2) uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
- vinova loza - za suzbijanje akarinozne grinje (Calepitrimerus vitis), folijarnim tretiranjem, od pojave prvog lista do početka cvjetanja (faze 11-55 BBCH skale). Koncentracija
primjene je 0,075-0,1% Abastate (7,5-10 ml u 10 l vode) ili u kombinaciji 0,075-0,1 % Abastate + 0,1% ađuvanta Nu film 17 (7,5 – 10 ml u + 10 ml u 10 l vode), uz utrošak vode od 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
- krompir - za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), tretiranjem u vrijeme masovnog piljenja larvi (I – III stadijuma). Količina primjene je 0,75 l/ha Abastate (7,5 ml na 100 m2) ili 0,75 l/ha Abastate + 1 l/ha ađuvanta Nu film 17 (7,5 ml + 10 ml na 100 m2) uzutrošak vode od 200 - 400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
- paradajz u zaštićenom prostoru - za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) folijarnim tretiranjem kada se utvrdi pojava prvih jedinki. Koncentracija primjene je 0,05% Abastate (5 ml u 10 l vode) ili u kombinaciji 0,05 % Abastate + 0,15% ađuvanta Nu film 17 (5 ml + 15 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 500 l/ha (5 l na 100 m2).
- na ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru - za suzbijanje tripsa (Frankliniella occidentalis) folijarnim tretiranjem kada se utvrdi pojava prvih jedinki. Koncentracija primjene je 0,05%
Abastate (5 ml u 10 l vode) ili u kombinaciji 0,05 % Abastate + 0,15% ađuvanta Nu film 17 (5 ml + 15 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 500 l/ha (5 l na 100 m2).

NAPOMENE:

Ne smije se mješati sa fungicidima na bazi sumpora i kaptana, kao i preparatima izrazito bazne i kisele reakcije.
Najviša efikasnost se postiže kada se Abastate koristi u kasnim večernjim satima. Kada se upotrebljava za suzbijanje grinja u cilju bolje distribucije na listu i sprečavanja brzog sušenja depozita preporučuje se kombinacija sa preparatima Galmin ili Nu-Film 17. Maksimalnu efikasnost ispoljava 3-4 dana nakon aplikacije a perzistentnost depozita traje 7 – 10 dana. Kod suzbijanja kruškine buve radi proširenja djelovanja na sve razvojne stadijume preporučuje se kombinacija sa insekticidom Tonus ili Harpun. Izbegavati primjenu u višim dozama pri niskim temperaturama u ranim fazama razvoja paradajza kao što je proizvodnja rasada ili neposredno po rasađivanju. U kombinaciji sa mineralnim uljem može doći do blagih simptoma rđe na pojedinim sortama kruške, najčešće ukoliko se primeni tri dana prije ili poslije obavljenog tretiranja fungicidima na bazi ditianona ili kaptana. Kod pojedinih sorti jabuke prolazna pjegavost plodova može nastati kao posledica primjene manjih zapremina vode prilikom tretiranja. Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvjetanja usjeva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela. Preparat ne primjenjivati kada je spoljna temperatura veća od 28oC, ili kada se očekuje da će preći tu granicu u naredna dva dana od momenta primjene. U toku godine na istom terenu, najviše se može primeniti jednom u usevu krompira, a dva puta za ostale namene.

KARENCA:

- paradajz, jabuka – 3 dana
- kupina – 7 dana
- jabuka, kruška, malina, jagoda – 14 dana
- vinova loza – 28 dana
- krompir – obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

50  ml, 100 ml, 1L