Sekvenca


 

Naziv

Sekvenca


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu

AKTIVNA MATERIJA: difenokonazol 250 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju  (EC)

PRIMJENA:
- jabuka - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) I za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis). Vrijeme  tretiranja je preventivno, prije sticanja uslova za sekundarno zaražavanje u količini primjene 0,13 l/ha (1,3ml na 100m²) za Podosphaera leucotricha i 0,13-0,2 l/ha (1,3-2 ml na 100m²) za Venturia inaequalis.
- višnja i šljiva - za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa), tretiranjem od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do punog cvjetanja (faza 65/67 BBCH skale). Količina primjene je 0,2 l/ha (2 ml na 100 m2).
- vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), tretiranjem prije pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Koncentracija primjene je 0,012 % (1,2ml u 10l vode).
- krompir - za suzbijanje prozrokovača crne pegavosti (Alternaria solani), tretiranjem preventivno, a najkasnije prije sticanja uslova za širenje oboljenja, faze 19-71 BBCH skale, u količini primjene 0,5l/ha (5ml na 100m²).
- šećerna repa - za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola), tretiranjem preventivno ili po pojavi simptoma, u količini primjene 0,4-0,6 l/ha (4-6 ml na 100m²).
Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini je 3 puta za jabuku,višnju, šljivu, vinovu lozu i krompir, a 2 puta za šećernu repu. Za vinovu lozu vrijeme između dva tretiranja je 8-14 dana.
Utrošak vode za jabuku, višnju, šljivu i vinovu lozu je 1000 l/ha (10 l na 100m²), a za krompir i šećernu repu 200-400 l/ha(2-4 l na 100m²).

NAPOMENE:
Može se mješati sa većinom preventivnih fungicida i insekticida, uz prethodnu provjeru kompatibilnosti.
Sekvenca ima mogućnost najdužeg perioda postinfekcione (kurativne) primjene od svih triazola. Kod suzbijanja čađave pjegavosti lista i krastavosti ploda jabuke najbolje rezultate pokazuje pri preventivnoj aplikaciji, ali primjenjen i ubrzo nakon početka infekcije uspešno zaustavlja ciklus bolesti. U biljci ima odličnu transportabilnost do novoizrasle lisne mase. Uvjek se kombinuje sa nekim od protektivnih fungicida radi proširenja delovanja na sve infekcione faze npr. fungicid na bazi mankozeba  ili Metod 480 SC i sprečavanje razvoja rezistentnosti. Obzirom na njegovu visoku efikasnost upotrebu treba pozicionirati u najkritičnijim fenofazama jabuke za nastanak infekcije.

KARENCA:
- jabuka – 28 dana
- vinova loza – 21 dan
- krompir i šećerna repa – 14 dana
- višnja i šljiva – obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:
50ml , 200ml ,  1 l