KABUKI 2,5 EC


 

Naziv

KABUKI 2,5 EC


Proizvođač

NICHINO EUROPE Co. Ltd


Selektivni, kontaktni herbicid koji se koristi za sušenje nadzemne mase (cime) u usjevu krompira i za sušenje izbojaka korjena i stabla u zasadu vinove loze, maline, jabuke i šljive, kao i za suzbijanje širokolisnih korova u zasadu jabuke i šljive.

AKTIVNA MATERIJA: piraflufen-etil 26,5 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju  (EC)

PRIMJENA:

- krompir - kao desikant primjenjuje se u dozi od 0,8 l/ha.
Vrijeme primjene:
- prvo tretiranje cime u vrijeme tehnološke zrelosti ili 5-7 dana prije tehnološke zrelosti.
- drugo tretiranje izvesti po potrebi, 5-7 dana poslije prvog.
- treće tretiranje izvesti po potrebi, 5-7 dana poslije drugog, a najkasnije 14 dana prije vađenja krompira.
Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

- jabuka i šljiva - kao herbicid primjenjuje se u dozi od 0,8 l/ha. Vrijeme primjene za suzbijanje širokolisnih korova je kada su korovi u fazi 2-6 listova. Za suzbijanje izbojaka korjena i stabla: prvo tretiranje u proljeće, kada su najduži izbojci dužine 10-15 cm, drugo tretiranje kada novi izbojci opet izrastu i dostignu dužinu 10-15 cm. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

- malina - kao herbicid za suzbijanje izbojaka korjena i stabla primjenjuje se u dozi 0,8 l/ha. Vrijeme primjene:
- prvo tretiranje u split aplikaciji: 0,4+0,4 l/ha , s tim da 0,4 l/ha na proljeće kada su izbojci dužine 5-10 cm + 0,4 l/ha u proljeće kada izbojci opet izrastu i dostignu dužinu 5-10 cm.
- drugo tretiranje – jednokratno, po potrebi, kada izbojci ponovo izrastu i dostignu dužinu 10-15 cm
Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

- vinova loza - kao herbicid primjenjuje se u dozi od 0,4-0,8 l/ha. Vrijeme primjene je kada su izbojci dužine 10-40 cm. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

 

SPEKTAR DJELOVANJA:

- Kabuki 2,5 EC dobro suzbija sljedeće širokolisne korove:

Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)
Pelen obični (Artemisia vulgaris)
Palamida njivska (Cirsium arvense)
Hudoletnioca kanadska (Conyza canadensis)
Poponac njivski (Convolvulus arvensis)
Tarčužak obični (Capsella bursa pastoris)
Iglica rasečena (Geranium dissectum)
Salata divlja (Lactuca serriola)
Bokvica velika (Plantago major)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Mišjakinja obična (Stellaria media)
Krasolika (Stenactis annua)
Čestoslavica persijska (Veronica persica)

- Kabuki 2,5 EC zadovoljavajuće suzbija sljedeće širokolisne korove:

Štavalj (Rumex crispus)
Rezeda (Reseda lutea)
Maslačak obični (Taraxacum officinale)

NAPOMENE:

Za primjenu u usjevu krompira može se miješati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja za istu namjenu. U zasadu vinove loze ne smije se miješati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Tretiranje izbojaka vinove loze, maline, šljive i jabuke obavljati pažljivo da ne bi došlo do zanošenja na zeljaste dijelove i na susjedne usjeve i zasade. Koristiti štitnike i antidrift dizne. Zabranjena je upotreba sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

KARENCA:

- vinova loza, malina, jabuka, šljiva i krompir - obezbjeđena vremenom primjene


PAKOVANJA:

100 ml, 1 L